دانشکده زیست شناسی

دانشکده زیست شناسی در بهمن ماه سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر با داشتن سه رشته زیست شناسی جانوری، زیست شناسی سلولی و مولکولی و زیست شناسی علوم گیاهی در مقطع کارشناسی و سه رشته زیست شناسی جانوری شامل گرایش سلولی تکوینی و گرایش فیزیولوژی جانوری، زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی و گرایش سیستماتیک و بوم شناسی و رشته بیوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد به کار خود ادامه می دهد. این دانشکده در رشته فیزیولوژی جانوری نیز از سال 1392 دانشجوی دکتری می پذیرد که زمینه کاری رساله عمده این دانشجویان در زمینه زیست شناسی اعصاب می باشد.

 این دانشکده دارای هفت آزمایشگاه به نام های آزمایشگاه گیاه شناسی، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی، آزمایشگاه سلولی و مولکولی، آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری، آزمایشگاه میکروسکوپی، آزمایشگاه کشت سلول و بافت و آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی می باشد.

کلیپ معرفی دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان

اخرین رویداد ها

30 فروردین

روز علوم آزمایشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی پزشک ایرانی

TOP