سمینار کارشناسی ارشد با موضوع نقش ژن های هسته ای در تاکسونومی گیاهان

Capture

دانشکده زیست شناسی

سمینار کارشناسی ارشد

 

عنوان : نقش ژن های هسته ای در تاکسونومی گیاهان

استاد راهنما :آقای دکتر رضا نادری
ارائه دهنده : عالمه شیخ بردسیری

زمان:

چهارشنبه 29/2/95 ساعت 10

مکان:

سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی