سیستماتیک گیاهی

تارنمای سیستماتیک-اکولوژی گیاهی

[nectar_slider location="سیستماتیک - اکولوژی" slider_transition="slide" bullet_navigation="true" loop="true" autorotate="4000" arrow_navigation="true"]
[divider line_type="No Line"]

[divider line_type="No Line"]

سیستماتیک گیاهی: به معنی رده بندی گیاهی است و به سه مقوله تاکسونومی، بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی (تبارشناختی) طبقه بندی می شود.

- تاکسونومی: شامل توصیف، شناسایی، نام گذاری و طبقه بندی گیاهان است. در این علم آشنایی با منابع گیاه شناسی، زبان لاتین، صفات ریخت شناختی، اصطلاحات گیاه شناسی، کتاب های فلور (رستنی ها)، هرباریوم ها، روش های جمع آوری، پرس کردن گیاهان، روش های شناسایی، انواع کلید شناسایی و سیستم های طبقه بندی بسیار حائز اهمیت است.

- توصیف: فهرستی از ویژگی ها یا خصوصیات ریخت شناختی گیاه یا تاکسون است که به صفات تاکسونومیک موسوم اند و تاکسون واژه ای مفید برای هر گروه در سطوح سلسله مراتب است. سطوحی مثل گونه، جنس، خانواده، راسته، رده و ... همگی به عنوان یک تاکسون مدنظر قرار می گیرند.

- شناسایی: به معنی تشخیص حالت های خصوصیات یا صفات ریخت شناختی با استفاده از کلید شناسایی و پیداکردن نامی که اختصاصاً برای مجموعه آن خصوصیات وجود دارد.

- نام گذاری: اصولی را در بر می گیرد که در کنگره های جهانی گیاه شناس وضع شده است. این قوانین در کد بین الملی نامگذاری گیاهی ICBN در ج شده است. این کد روش هایی را برای انتخاب نام صحیح در اختیار می گذارد.

- طبقه بندی: عبارت است از قرار دادن گیاهان در گروه هایی با خصوصیات مشترک و سپس ردیف کردن این گروه ها به صورت سیستمی منظم.

- بیوسیستماتیک گیاهی: مربوط به پژوهش های اکولوژیک، سیتولوژیک (شمارش کروموزومی، بررسی تعداد، ساختار و رفتار کروموزوم)، ژنتیک و کموتاکسونومی (شیمی سیستماتیک) می شود.

- فیلوژنی (تبارشناختی): به بررسی و تعیین روابط خویشاوندی تاکسون ها، خطوط اجدادی و منشا پیدایش جانداران می پردازد. در فیلوژنی علاوه بر صفات ریخت شناختی از داده های ملکولی مثل توالی DNA موجود در هسته، کلروپلاست و یا میتوکندری استفاده می شود.

[image_with_animation image_url="433" animation="Fade In" img_link_target="_self"]
[image_with_animation image_url="188" animation="Fade In" img_link_target="_self" img_link_large="yes"][divider line_type="No Line"]
[image_with_animation image_url="192" animation="Fade In" img_link_target="_self" img_link_large="yes"]
[divider line_type="No Line"]

3 رتبه برتر