هرباریوم

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]

هرباریوم

هرباريوم به مجموعه ي گياهان خشک و پرس شده گفته مي شود. نمونه هاي هرباريومي در دانشگاه دامغان به عنوان خزانه مدارکي مستند مبني بر دامنه انتشار جغرافيايي گونه هاي گياهي فراهم می کنند. اين مجموعه ضمن معرفي گونه هاي جديد و شناخت توان استان سمنان از نظر گياهان دارويي، به عنوان گنجينه کروموزومي، کموتاکسونومي (شيمي سيستماتيک)، بيوسيستماتيک و فيلوژني (تبارشناختي) در پژوهش هاي مرتبط با رشته ي سيستماتيک-اکولوژي (گروه علوم گياهي) بکارگرفته مي شوند. هم اکنون در اين هرباريوم بالغ بر 5000 نمونه هرباريومی از گياهان آوندي نگهداري و با استفاده از نرم افزار مديريت دادهاي تنوع زيستي (Biota) ثبت و طبقه بندي مي شوند.

هرباريوم دانشگاه دامغان در نمايه بين الملی هرباريومی (باغ گياه شناسي نيويورک) با کد هرباريومي DU ثبت و به طور رسمی معرفی شده است.

براي دريافت مشخصات هرباريوم دانشگاه دامغان مي توانيد با درج کد هرباريومي DU يا جستجوي نام شهر Damghan از طريق پیوند زير اقدام فرمائيد.

/http://sweetgum.nybg.org/ih

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"]

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

TOP