امكانات آزمايشگاهي دانشكده زيست شناسي در دو بخش علوم گياهي و علوم جانوري قرار گرفته است.

 

بخش علوم گياهي به شرح زير است.

 

الف- آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي

در اين آزمايشگاه با فراهم بودن وسايل آزمايشگاهي مرسوم امكان انجام پژوهش‌هايي در زمينه كشت بافت، بررسي تنش‌ها در گياهان، بررسي پارامترهاي رشد، آنزيم‌ها و مواد ژنتيكي گياهي و همچنين پژوهش‌هايي در زمينه قارچ‌ها و جلبك‌ها وجود دارد.

 

 

ب- آزمايشگاه گياه‌‌شناسي

1- در اين آزمايشگاه با فراهم بودن انواع نمونه‌هاي لام، نمونه‌هاي فيكسه شده و خشك شده گياهي (هرباريوم) و همچنين از لحاظ انواع كتب مرجع و فلور امكان ارائه خدمات آموزشي در زمينه‌هاي تشريح گياهي، ريخت شناسي گياهي و سيستماتيك گياهي وجود دارد.

2- امكان تهيه انواع لام‌ها و اسلايدهاي دائمي گياهي اعم از آناتومي (تشريح) و مورفولوژي (ريخت شناسي) وجود دارد.

3- امكان انجام فعاليت‌هايي در زمينه تاكسونومي كلاسيك گياهي وجود دارد.

4- در آينده نزديك امكان انجام فعاليت‌هايي در زمينه تاكسونومي مدرن (بيوسيستماتيك گياهي) وجود خواهد داشت.

بخش جانوري شامل دو گروه پژوهشي به شرح زير مي باشد.

الف: زيست شناسي تكويني

ب: گروه فيزيولوژي

الف: زيست شناسي تكويني:

شامل دو قسمت بافت شناسي و جنين شناسي و بيوشيمي- سلولي است.

بافت شناسي و جنين شناسي:

1- تهيه مقاطع ميكرسكپ نوري و كرايواستات

2- روش هاي رنگ آميزي سيتوشيمي و هيستوشيمي و ايمنوسيتوشيمي

3- جداسازي و كشت فوليكول

4- لقاح خارج رحمي (IVF)

5- انجماد شيشه اي بافت تخمدان، فوليكول، تخمك و جنين

بيوشيمي- سلولي:

1- كشت و انجماد سلولي

2- بررسي هاي ميكرسكپي

3- PCR ، RT-PCR ، Real-time PCR

4- الكتروفورز پروتئين، اسپكتروفوتومتري، فلورومتري

5- سيستم هاي بلاتينگ

ب: فيزيولوژي:

امكانات و تسهيلات اين گروه به شكل بساط (Setup) هاي تحقيقاتي كه هر بساط معادل يك آزمايشگاه است، مي باشد.

بخش رفتاري:

1- جراحي حيوانات كوچك و كانول گذاري

2- ماز آبي موريس كه براي سنجش حافظه فضايي حيوان مورد استفاده است.

3- سيستم ترس شرطي شده: ترس و حافظه ترس در اين سيستم مورد بررسي قرار ميگيرد.

4- بررسی حركتي كه توسط سيستم روتارود و نيز Open Field انجام مي شود.

 

بخش الكتروفيزيولوژي:

1- ثبت پتانسيل هاي ميداني: در اين سيستم فعاليت جمعي سلول هاي مغزي از روي برآيند سيگنال هاي الكتروشيميايي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد (برنامه آينده).

2- ثبت فعاليت الكتريكي يك سلول: اين ثبت توسط بساط Patch Clamp و نيز الكترود داخل سلولي انجام مي گردد (برنامه آينده).