کارشناسی زیست شناسی عمومی


دوره کارشناسی رشته زیست شناسی عمومی از دوره های علوم پایه در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت کارشناسان متعهد و متخصص میباشد به نحوی که از مفاهیم کلی و اساسی زیست شناسی آگاهی کافی داشته، جنبه های نظری و کاربردی مختلف آن را بشناسند و بعلاوه با گذرانیدن دروس تخصصی بتوانند نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی در زمینه های مذکور را برطرف نمایند.

[image_with_animation image_url="454" animation="Fade In" img_link_target="_self" alignment="center"][divider line_type="No Line" custom_height="350"]

3 رتبه برتر