کارشناسی زیست شناسی عمومی

دوره کارشناسی رشته زیست شناسی عمومی از دوره های علوم پایه در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت کارشناسان متعهد و متخصص میباشد به نحوی که از مفاهیم کلی و اساسی زیست شناسی آگاهی کافی داشته، جنبه های نظری و کاربردی مختلف آن را بشناسند و بعلاوه با گذرانیدن دروس تخصصی بتوانند نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی در زمینه های مذکور را برطرف نمایند.

TOP