دکتری فیزیولوژی جانوری

رشته فيزيولوژي علمي است چند نظامه و تركيبي از علوم زيستي، فيزيك، شيمي و رياضي كه در آن فيزيولوژيست با شناخت عملكرد طبيعي اندامها و دستگاههاي مختلف بدن زمينه‌اي را براي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و نيز درك صحيح شرايط پاتولوژيك بدن انسان فراهم مي‌نمايد. دوره دكتري تخصصي(PhD)رشته فيزيولوژي بالاترين مقطع تحصيلي دانشگاهي است كه در اين رشته به اعطا مدرك مي‌انجامد.

اولین دوره دانشجویان دکتری فیزیولوژی جانوری در سال 1392 پذیرفته شدند.

[image_with_animation image_url="470" alignment="center" animation="Fade In" img_link_target="_self"]

3 رتبه برتر