کارکنان

معصومه عالمی

فوق لیسانس زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک

ابوطالب کوشا

کارشناسی ارشد، زیست شناسی، گرایش سلولی تکوینی

امین خوشنویسان

زیست فناوری (بیوتکنولوژی )، گرایش میکروبی

TOP