کارشناسان

 

معصومه عالمی

فوق لیسانس زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک

ابوطالب کوشا

کارشناسی ارشد، زیست شناسی، گرایش سلولی تکوینی

الهه عبیری

TOP