مسئول دفتر ریاست و مسئول روابط عمومی

امین خوشنویسان

کارشناسی ارشدزیست فناوری (بیوتکنولوژی )، گرایش میکروبی ساختمان ابن سینا، طبقه دوم، دفتر ریاست تلفن تماس: 02335220223 نمابر: 02335220223 ایمیل: biology@du.ac.ir

TOP