اعضای هیأت علمی

[vc_row][vc_column width="1/1"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

نام و نام خانوادگیرشتهتخصصزمینه کار تحقیقاتیمرتبه علمی
محمود اله دادي سلمانیفيزيولوژینوروفيزيولوژیپلاستيسيتي در سلامت و بيماریدانشیار
وحيد پوزشعلوم گياهیاكوفيزيولوژیفيزيولوژي محيطي، اكولوژي گياهان وحشیاستاديار
مهدی خورشيدیفيزيولوژی گياهیفيزيولوژی گياهیبررسی تنش ها در گياهان، كشت بافت گياهی، گياهان دارويیاستاديار
آرزو رضايیبيوشيمیبيوشيمی- سلولي ملكولیسرطان كبد، تحقيقات ملكولی در زمينه رشد باكتری در شرايط استرساستاديار
سعيد زوارهتوليد مثل حيواناتجنين شناسیانجماد شيشه اي بافت تخمدان، تخمك و جنين / كشت فوليكول بافت تخمدان، تخمك و جنيندانشیار
محمد تقی قربانيان - بازنشستهعلوم تشريحبافت شناسی و جنين شناسیسلول های بنيادی بالغدانشیار
مريم حاج قاسم كاشانیعلوم تشريحبافت شناسی و جنين شناسیسلول های بنيادی بالغ، سلول درمانی در پاركينسوندانشیار
ايران گودرزیفيزيولوژی
نوروفيزيولوژیفعاليت نورونی در بيماری های نورودژنراتيودانشیار
تقی لشكر بلوكیبيوشيمیبيوشيمی سيستم ايمنیاثر DNA باكتری بر سيستم ايمنیاستاديار
حسن فريدنوریزيست شناسي گياهیبيوفيزيكبيونانوتكنولوژیاستاديار
رضا نادری علمداردهیسیستماتیک گیاهیتاکسونومی و اکولوژیمطالعات فلوریستیک، تاکسونومی و اکولوژیاستاديار
عاطفه امیراحمدیسیستماتیک گیاهیبیوسیستماتیکفیلوژنی مولکولی نهاندانگاناستاديار
فاطمه سلیمیزیست شناسیمیکروبیولوژی میکروبیولوژی کاربردی، بیوتکنولوژی میکربیاستادیار
پریسا فرخزیست شناسیژنتیک مولکولیژنتیک میکروارگانیسم ها، مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئیناستادیار
سیدسعید حسینیانزیست شناسیبیوسیستماتیک جانوریخزندگان و دوزیستان ایراناستادیار
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

TOP