اعضای هیأت علمی

 

ویرایش
نام و نام خانوادگی رشته تخصص زمینه کار تحقیقاتی مرتبه علمی
محمود اله دادی سلمانی فيزيولوژی نوروفيزيولوژی بررسی نقش سیستم اورکسینی در اثرگذاری استرس بر ساختار و عملکرد مغز دانشیار
وحید پوزش علوم گياهی اكوفيزيولوژی فيزيولوژي محيطي، اكولوژي گياهان وحشی دانشیار
مهدی خورشیدی فيزيولوژی گياهی فيزيولوژی گياهی بررسی تنش ها در گياهان، كشت بافت گياهی، گياهان دارويی استاديار
آرزو رضایی بيوشيمی بيوشيمی- سلولي ملكولی سرطان كبد، تحقيقات ملكولی در زمينه رشد باكتری در شرايط استرس استاديار
سعید زواره توليد مثل حيوانات جنين شناسی انجماد شيشه اي بافت تخمدان، تخمك و جنين / كشت فوليكول بافت تخمدان، تخمك و جنين دانشیار
محمد تقی قربانيان - بازنشسته علوم تشريح بافت شناسی و جنين شناسی سلول های بنيادی بالغ دانشیار
مریم حاجی قاسم کاشانی علوم تشريح بافت شناسی و جنين شناسی سلول های بنيادی بالغ، سلول درمانی در پاركينسون دانشیار
ایران گودرزی فيزيولوژی نوروفيزيولوژی فعاليت نورونی در بيماری های نورودژنراتيو استاد
تقی لشکر بلوکی بيوشيمی بيوشيمی سيستم ايمنی اثر DNA باكتری بر سيستم ايمنی استاديار
حسن فریدنوری زيست شناسي گياهی بيوفيزيك بيونانوتكنولوژی استاديار
رضا نادری علمداردهی سیستماتیک گیاهی تاکسونومی و اکولوژی مطالعات فلوریستیک، تاکسونومی و اکولوژی استاديار
عاطفه امیراحمدی سیستماتیک گیاهی بیوسیستماتیک فیلوژنی مولکولی نهاندانگان دانشیار
فاطمه سلیمی زیست شناسی میکروبیولوژی میکروبیولوژی کاربردی، بیوتکنولوژی میکربی استادیار
پریسا فرخ زیست شناسی ژنتیک مولکولی ژنتیک میکروارگانیسم ها، مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین دانشیار
سیدسعیدحسینیان زیست شناسی بیوسیستماتیک جانوری خزندگان و دوزیستان ایران استادیار
میثم نصیری زیست شناسی زیست‌شناسی سلولی ملکولی بررسی مولکولار پاتوژنسیته تشخیص ودرمان(NAFLD)،(NASH) استادیار

 

TOP