اعضای هیأت علمی

[vc_row][vc_column width="1/1"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

نام و نام خانوادگیرشتهتخصصزمینه کار تحقیقاتیمرتبه علمی
كتانه ابراریفيزيولوژینوروفيزيولوژینوروفيزيولوژي رفتاراستاديار
محمود اله دادي سلمانیفيزيولوژینوروفيزيولوژیپلاستيسيتي در سلامت و بيماریاستاديار
وحيد پوزشعلوم گياهیاكوفيزيولوژیفيزيولوژي محيطي، اكولوژي گياهان وحشیاستاديار
مهدی خورشيدیفيزيولوژی گياهیفيزيولوژی گياهیبررسی تنش ها در گياهان، كشت بافت گياهی، گياهان دارويیاستاديار
آرزو رضايیبيوشيمیبيوشيمی- سلولي ملكولیسرطان كبد، تحقيقات ملكولی در زمينه رشد باكتری در شرايط استرساستاديار
سعيد زوارهتوليد مثل حيواناتجنين شناسیانجماد شيشه اي بافت تخمدان، تخمك و جنين / كشت فوليكول بافت تخمدان، تخمك و جنيناستاديار
محمد تقی قربانيانعلوم تشريحبافت شناسی و جنين شناسیسلول های بنيادی بالغاستاديار
مريم حاج قاسم كاشانیعلوم تشريحبافت شناسی و جنين شناسیسلول های بنيادی بالغ، سلول درمانی در پاركينسوناستاديار
ايران گودرزیفيزيولوژی
نوروفيزيولوژیفعاليت نورونی در بيماری های نورودژنراتيواستاديار
تقی لشكر بلوكیبيوشيمیبيوشيمی سيستم ايمنیاثر DNA باكتری بر سيستم ايمنیاستاديار
حسن فريدنوریزيست شناسي گياهیبيوفيزيكبيونانوتكنولوژیاستاديار
رضا نادری علمداردهیسیستماتیک گیاهیتاکسونومی و اکولوژیمطالعات فلوریستیک، تاکسونومی و اکولوژیاستاديار
عاطفه امیراحمدیسیستماتیک گیاهیبیوسیستماتیکفیلوژنی مولکولی نهاندانگاناستاديار
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

TOP