اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگیرشتهتخصصزمینه کار تحقیقاتیمرتبه علمی
محمود اله دادیفيزيولوژینوروفيزيولوژیپلاستيسيتي در سلامت و بيماریدانشیار
وحید پوشعلوم گياهیاكوفيزيولوژیفيزيولوژي محيطي، اكولوژي گياهان وحشیاستاديار
مهدی خورشیدیفيزيولوژی گياهیفيزيولوژی گياهیبررسی تنش ها در گياهان، كشت بافت گياهی، گياهان دارويیاستاديار
آرزو رضاییبيوشيمیبيوشيمی- سلولي ملكولیسرطان كبد، تحقيقات ملكولی در زمينه رشد باكتری در شرايط استرساستاديار
سعید زوارهتوليد مثل حيواناتجنين شناسیانجماد شيشه اي بافت تخمدان، تخمك و جنين / كشت فوليكول بافت تخمدان، تخمك و جنيندانشیار
محمد تقی قربانيان - بازنشستهعلوم تشريحبافت شناسی و جنين شناسیسلول های بنيادی بالغدانشیار
مریم حاجی قاسم کاشانیعلوم تشريحبافت شناسی و جنين شناسیسلول های بنيادی بالغ، سلول درمانی در پاركينسوندانشیار
ایران گودرزیفيزيولوژی
نوروفيزيولوژیفعاليت نورونی در بيماری های نورودژنراتيودانشیار
تقی لشکر بلوکیبيوشيمیبيوشيمی سيستم ايمنیاثر DNA باكتری بر سيستم ايمنیاستاديار
حسن فریدنوریزيست شناسي گياهیبيوفيزيكبيونانوتكنولوژیاستاديار
رضا نادری علمداردهیسیستماتیک گیاهیتاکسونومی و اکولوژیمطالعات فلوریستیک، تاکسونومی و اکولوژیاستاديار
عاطفه امیراحمدیسیستماتیک گیاهیبیوسیستماتیکفیلوژنی مولکولی نهاندانگاناستاديار
فاطمه سلیمیزیست شناسیمیکروبیولوژی میکروبیولوژی کاربردی، بیوتکنولوژی میکربیاستادیار
پریسا فرخزیست شناسیژنتیک مولکولیژنتیک میکروارگانیسم ها، مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئیناستادیار
سیدسعیدحسینیانزیست شناسیبیوسیستماتیک جانوریخزندگان و دوزیستان ایراناستادیار
میثم نصیریزیست شناسیزیست‌شناسی سلولی ملکولیبررسی مولکولار پاتوژنسیته تشخیص ودرمان(NAFLD)،(NASH)استادیار

TOP