مطالعه فلوریستیک منطقه سربند دیباج

منطقه سربند دیباج تقریباً در دوازده کیلومتری شمال شرق دیباج واقع شده است. گستره ارتفاعی این منطقه با کوه های مرتفع همچون کرکسی و چالوئی 2000 تا 3750 متر تشخیص داده شد. سربند زیستگاه بسیار مناسبی برای حیات وحش تلقی می شود که می توان به حضور پستاندارانی مثل کل و بز، قوچ و میش و خرس قهوه ای اشاره کرد. پوشش گیاهی این منطقه توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سیستماتیک-اکولوژی با همکاری اداره محیط زیست شهرستان دامغان در حال بررسی می باشد.